Euskarazko jokoak online dating rajd polski relacja online dating

Rated 4.45/5 based on 862 customer reviews

Hedadura handiko uste horren arabera, euskarak ez du inoiz pairatu, ez gramatikan ez lexikoan, kanpoko eraginik, eta garbi iraun du historiaurreko garai ilunetatik gaurdaino, inguruan izan dituen hiz kun tzen iturri ugarietatik edan gabe. Lakarra, Mailegaketa eta berreraiketa euskararen historiaurrearen ikerketan Javier Velaza, El vasco antiguo y las lenguas vecinas según la epigrafía María Teresa Echenique, Euskera y románico: su contacto ininterrumpido a través de la historia Joakin Gorro txategi, Euskaratiko osagaiak gaztelaniaren lexikoan Jean-Baptiste Coyos, Euskararen eta gaskoieraren arteko harremanak: zubereraren adibide ba tzuk _ 5 _ EUSKARA ETA HAREN AUZOAK: AITZINSOLAS MODURA Iván Igartua (Eusko Jaurlari tza) Euskararen gainean izan diren sineste klasikoen artean hiz kun tza nahasgabearen irudiak bide luzea egin du historian zehar.Ez gara orain luzatuko Larramendik edo Astarloak hainbat erdaraz ko hi tzen euskal etimologia maizenik burugabeak hona ekar tzen.Ariketa mota horrek, gainera, ibilbide oparoa izan du euskal ikasketetan, Andrés de Pozaren lanetatik hasita.Garai modernoetan, esaterako, i txura batean guztiz isolatuak bizi izan diren hiztun-komunitateen berri jakin dugu, eta horietan deigarriena egin diren aldarrikapenen aldetik behin tzat pirahã hiz kun tzaren kasua da, Daniel L. mendeko 80 eta 90eko hamarkadetan ikertua (Everett 2005).Hasierako deskribapenen arabera, pirahã hiz kun tzak ez du aldamenean izan zitzakeen beste hiz keretatik ezer mailegatu, ezta Brasilgo portugesetik ere.Hobekien aztertu diren kasuetan (tok pisin, bislama edo papiamentu bezalako kreolerak) ikusi da hasierako nahasketan parte hartu zuten jatorriz ko sistemen artean lan edo fun tzio-banaketa bat gertatu zela: kode mistoaren lexikoa hiz kun tza batek eman zuen nagusiki, egitura gramatikalak beste hiz kun tzak (edo beste hiz kun tza-talde batek) eratu zituen bitartean.

Ekarpen horiek euskara bera moldatu eta aberastu dute historian zehar.

_ 10 _ Euskara eta haren auzoak: ai tzinsolas modura ezer ez dagoela salbu, ez fonologia, ez morfosintaxia ezta ere maila lexikosemantikoa 2.

Aldi berean aitor tzen da mailegaketa prozesuek ez dituztela alor guztiak maiztasun beraz uki tzen eta, alde horretatik, ezberdintasunak badaudela.

bake Iván Igartua bul tza tzen du, eta maiz saihestezin bilaka tzen, egitura ba tzuen eta besteen arteko hurbilketa moduko bat, beti edo gehienetan behin tzat asimetrikoa dena: hau da, bi hiz kun tzaren arteko ukipen-egoeran ohikoena da hiz kun tza bat mailegatzaileagoa, eta bestea eagoa, izatea, sistema batetik bestera alda tzen diren elementuen ikuspegitik.

Emai tza horretan faktore mota askok eragin dezakete, baina baldin tza soziolinguistikoek, esaterako, edo hiz kun tza bakoi tzaren kulturagarapenak zeresan handia dute.

Leave a Reply